Regulamin zakupów


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Zakład Stolarski "Senior"

Sklep internetowy SENIOR, zwany dalej SENIOR, działający pod adresem http://www.sosnowemebelki.pl, prowadzony jest przez: Zakład Stolarski "Senior" Bartkiewicz Krystyna z siedzibą w Tuszyn-Wola Kazubowa ul. Graniczna 18, NIP: 7711522587, REGON 472302161.

Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

telefonu komórkowego +48 692 399 183

email sosnowemebelki@wp.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
SprzedawcaZakład Stolarski "Senior" Bartkiewicz Krystyna z siedzibą w Tuszyn-Wola Kazubowa ul. Graniczna 18, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7711522587, REGON 472302161 który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Słowniczek:

1. Sklep – Sklep internetowy SENIOR, działający pod adresem http://www.sosnowemebelki.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej.

2. SprzedawcaZakład Stolarski "Senior" Bartkiewicz Krystyna z siedzibą w Tuszyn-Wola Kazubowa ul. Graniczna 18,

3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

4. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim SENIOR skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru

5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

8. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego

9. Punkt odbioru - punkt prowadzony przez Zakład Stolarski "Senior" Bartkiewicz Krystyna z siedzibą w Tuszyn-Wola Kazubowa ul. Graniczna 18, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez sklep internetowy SENIOR, działający pod adresem http://www.sosnowemebelki.pl,

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

3. Składając zamówienie Klient dokonuje:

a. wyboru zamawianych towarów,

b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

c. oznaczenia danych na które ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę),

d.wyboru sposobu uregulowania płatności.

e. inne parametry towaru: wymiar i kolorystyka

4. Po złożeniu zamówienia drogą mail-owąna adres sosnowemebelki@wp.pl Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

a. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta,

b. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe w regulaminie

6. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w Zamówieniu zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

7. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną plus odsetki.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

10. Do zamówienia wystawiana jest faktura bez VAT (podmiot zwolniony z vat na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług), jeśli klient wyda taką dyspozycję przekazaną w zamówieniu i poda niezbędne dane do jej wystawienia.

11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy.

12. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez adres e-mail sosnowemebelki@wp.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

j. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH.

1. Klient nie może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować.

CENY TOWARÓW.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienia realizujemy do 30 dni roboczych.

KOSZTY WYSYŁKI.
Koszt przesyłki jednej paczki wynosi 34 zł brutto przy dokonaniu przedpłaty lub 44 zł brutto przy zamówieniu za pobraniem.

Meble oznaczone literą A mają koszt przesyłki jednej paczki 31 zł brutto przy dokonaniu przedpłaty lub 39 zł brutto przy zamówieniu za pobraniem.

W przypadku zamówienia większej ilości mebli koszt przesyłki będzie ustalany indywidualnie.

FORMY PŁATNOŚCI. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej);

b. gotówką – płatność gotówką dotyczy tylko przedsiębiorców, nie prowadzimy sprzedaży gotówkowej dla osób fizycznych(w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w siedzibie firmy);

2. płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: 63 1020 3916 0000 0102 0023 2629 prowadzone w Bank P.K.O. B.P. SA o/Piotrków Trybunalski (bez względu na formę dostawy/odbioru.).

REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJA

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Wszystkie produkty dostępne w Zakład Stolarski "Senior" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

1. Jeżeli Klientem jest konsument, może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

przesłać zgłoszenie na adres mailowy: sosnowemebelki@wp.pl

przesłać zgłoszenie na adres Zakład Stolarski "Senior" Bartkiewicz Krystyna 95-080 Tuszyn-Wola Kazubowa ul. Graniczna 18

W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów przyczynę zgłoszenia.

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Dane firmy i kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów. Najniższy koszt dostawy wynosi 24,00 pln. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów. Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest: rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta

POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.


DANE OSOBOWE.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Zakład Stolarski "Senior" Bartkiewicz Krystyna oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

4. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5.Sposób przetwarzania danych osobowych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI”.

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. W przypadku braku kontaktu sklep będzie próbował skontaktować się w inny możliwy sposób

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://www.sosnowemebelki.pl.

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 marca 2015 roku.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.sosnowemebelki.pl/sklep_regulamin.html. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
tel/fax: (42) 614-45-75
kom: 692 399 183

sosnowemebelki@wp.pl

Zakład Stolarski "Senior"
Bartkiewicz Krystyna
95-080 Tuszyn-Wola Kazubowa
ul. Graniczna 18
NIP: 771-152-25-87
Bank P.K.O. B.P. SA o/Piotrków Trybunalski
nr konta: 63 1020 3916 0000 0102 0023 2629